95 Eddy Rd. Unit 613 Manchester, NH 03012 Agethokeny@southernsudanhope.org 603.486.2272